Skip to main content
Skip table of contents

Quản lý ca làm việc

Tên màn hình (Screen Name)

Danh sách ca

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Phòng vé – Quản lý ca làm việc

Tổng quan (Summary)

Quản lý ca làm việc của nhân viên và chi tiết các báo cáo của ca làm việc

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Tìm kiếm và lọc danh sách ca làm việc]

 • Người dùng nhập thông tin mã ca để thực hiện tìm kiếm

 • Bộ lọc bao gồm các điều kiện lọc theo:

  • Nhân viên bán hàng

  • Trạng thái ca làm việc

  • Quầy máy

  • Thời gian bán: Chọn khoảng thời gian cần tìm kiếm

 • → Chọn “Tìm kiếm” để thực hiện

[Thao tác xem chi tiết và in báo cáo]

 • Xem báo cáo: chọn biểu tượng :xem_chi_tiết: để xem chi tiết các phát sinh trong ca làm việc, gồm 2 báo cáo chi tiết

  • (1) Báo cáo kết thúc ca: Liệt kê các dịch vụ và số lượng dịch vụ mà nhân viên đã bán được trong ca, người dùng có thể chọn “In báo cáo” để thực hiện in báo cáo này về theo định dạng file excel

  • (2) Báo cáo thanh toán: Hiển thị chi tiết các hình thức thanh toán và số tiền khách thanh toán được thực hiện trong ca làm việc, người dùng có thể chọn “In báo cáo” để thực hiện in báo cáo này về theo định dạng file excel

 • Sau khi nhân viên kiểm tra số liệu ở các báo cáo đồng nhất với số liệu thực tế phát sinh trong ca, nhân viên có thể thao tác đóng ca

 • Nhập số tiền mặt kết ca, sau đó chọn Xác nhận để hoàn tất việc đóng ca

 • Sau khi xác nhận đóng ca, hệ thống sẽ hiển thị trạng thái của ca làm việc này là Đã đóng

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.