Skip to main content
Skip table of contents

Quản lý đơn hàng

Tên màn hình (Screen Name)

Quản lý đơn hàng

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Phòng vé – Quản lý đơn hàng

Tổng quan (Summary)

Quản lý thông tin các đơn hàng tại cơ sở

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Tìm kiếm và lọc danh sách đơn hàng]

 • Tìm kiếm: Người dùng nhập thông tin mã đơn hàng, mã thẻ, mã booking để thực hiện tìm kiếm

 • Bộ lọc: Chọn biểu tượng :lọc: để hiển thị màn hình lọc danh sách đơn hàng

  • Lọc theo kênh bán

  • Lọc theo trạng thái

  • Lọc theo hình thức thanh toán

  • Chọn thời gian bán và thực hiện tìm kiếm

  • Chọn thời gian sử dụng

  • Người dùng có thể thêm các trường thông tin vào bộ lọc bằng cách chọn “Thêm bộ lọc

  • Chọn “Xóa tất cả” để xóa các điều kiện lọc đã chọn

[Thao tác xem chi tiết và in hóa đơn]

 • Xem chi tiết đơn hàng: Người dùng chọn biểu tượng :xem_chi_tiết: để xem chi tiết đơn hàng cần xem

  • (1) Thông tin chi tiết được hiển thị trong đơn hàng

  • (2) Các chức năng: In hóa đơn và hủy hóa đơn, tùy theo phân quyền của người dùng để có thể thao tác được các chức năng này

   • (2.1) In hóa đơn: Chọn in hóa đơn để thực hiện in lại hóa đơn, sau đó chọn OK để thực hiện

   • (2.2) Hủy hóa đơn:

    • Điều kiện thực hiện:

     • Tài khoản được phân quyền hủy bill

     • Tài khoản đã mở ca làm việc

     • Chỉ cho phép hủy bill trong ngày

     • Các dịch vụ trong bill chưa được sử dụng

    • Người dùng chọn Hủy hóa đơn, nhập lý do hủy hóa đơn và xác nhận để thực hiện

    • Các hóa đơn bị hủy sẽ sinh ra bill âm, lưu thông tin bill gốc. Trạng thái của bill: Đã hủy. Toàn bộ dịch vụ trong bill bị khóa

  • (3) Mã vé: Nhập mã vé/ thẻ để thực hiện tìm kiếm vé trong trường hợp hóa đơn này có số lượng vé lớn

  • (4) Trạng thái: Chọn trạng thái vé cần thực hiện tìm kiếm, các trạng thái của vé bao gồm:

   • Chờ sử dụng: Vé chưa đến ngày sử dụng

   • Đang sử dụng: Vé đang được sử dụng trong thời gian sử dụng được in trên vé

   • Hết lượt sử dụng: Các vé đã được quét khi qua cổng, vé đã được sử dụng hết số lượt in trên vé

   • Hết hạn: Vé hết hạn do đã quá ngày sử dụng vé

   • Bị khóa: Vé hiển thị trạng thái bị khóa trong trường hợp hóa đơn bị hủy

  • (5) Chi tiết mã thẻ/vé: Chọn vào mã thẻ/ vé để xem chi tiết vé, bao gồm:

   • Thông tin chi tiết

   • Lịch sử qua cổng ACM

   • Lịch sử hủy ACM

   • Lịch sử đổi thẻ

   • (5.1) Hủy lượt ACM: Trong trường hợp vé đã được sử dụng, ở phần thông tin chi tiết mã vé có trạng thái “Hết lượt sử dụng”, người dùng có thể thao tác theo các bước sau để thực hiện trả lượt ACM cho khách

    • (1) Tích chọn vào ô mã vé cần thực hiện hủy lượt

    • (2) Chọn biểu tượng :ba_chấm: phía trên góc phải màn hình

    • (3) Chọn “Hủy lượt ACM” để thực hiện. Sau khi thực hiện hủy lượt thành công, mã vé sẽ trở về trạng thái “Chờ sử dụng”. Vé sau khi được trả lượt qua cổng thì người dùng có thể thao tác hủy hóa đơn tương tự ở phần (2.2)

    • Xem lịch sử hủy ACM: Sau khi thao tác hủy lượt ACM thành công, hệ thống sẽ ghi nhận lịch sử hủy ACM tại màn hình chi tiết thông tin mã vé

 • (6) Nạp thẻ cho tất cả: Nạp thẻ cho toàn bộ vé hợp lệ trong đơn hàng

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.