Skip to main content
Skip table of contents

Quản lý thẻ

Tên màn hình (Screen Name)

Quản lý thẻ

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Phòng vé – Quản lý thẻ

Tổng quan (Summary)

Cấu hình thông tin thẻ nhằm quản lý và kiểm soát thông tin khách hàng ra vào cổng khi khách hàng sử dụng dịch vụ tại cơ sở

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Tìm kiếm và lọc danh sách thẻ]

 • Người dùng nhập thông tin mã thẻ để thực hiện tìm kiếm

 • Lọc thông tin thẻ theo loại thẻ, hiện tại cơ sở đang sử dụng 1 loại thẻ duy nhất là vòng tay

 • Lọc thông tin thẻ theo trạng thái thẻ, bao gồm các trạng thái: Khả dụng/ Đang sử dụng/ Thẻ bị khóa

  • Khả dụng: Thẻ được tạo và sẵn sàng để xuất thẻ vé

  • Đang sử dụng: Thẻ đã được gán dịch vụ và đang được khách hàng sử dung

  • Thẻ bị khóa: Thẻ bị khóa trong các trường hợp mất thẻ, đổi thẻ và khi thẻ đã sử dụng hết dịch vụ

→ chọn Tìm kiếm để thực hiện

[Thao tác tạo và chỉnh sửa thông tin thẻ]

 1. Thêm mới thẻ

  • Tại màn hình danh sách thẻ, chọn “Thêm mới

  • (1) Người dùng nhập mã thẻ bằng cách tap thẻ vào hoặc nhập tay mã thẻ

  • (2) Các mã thẻ được tap hoặc nhập tay ở bước (1) sẽ hiển thi ở phần danh sách thẻ

  • (3) Chọn loại thẻ cần gán mã thẻ

  • → Chọn “Xác nhận” để hoàn tất tạo mới thẻ

 2. Chỉnh sửa thẻ: chỉnh sửa thẻ trong trường hơp cần thay đổi loại thẻ

  • Người dùng chọn biểu tượng :chỉnh_sửa: ngay cuối dòng cần sửa để thực hiện chỉnh sửa

  • Chọn loại thẻ cần đổi, sau đó chọn “Lưu” để lưu thông tin vừa chỉnh sửa

 3. Xóa thẻ: Thẻ chỉ được xóa khi ở trạng thái Khả dụng

  • Người dùng tích vào các ô phía trước thông tin thẻ cần thao tác xóa

  • Sau đó, chọn Xóa thẻ để thực hiện

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.