Skip to main content
Skip table of contents

Tạo hóa đơn điện tử

Tên màn hình (Screen Name)

Tạo hóa đơn điện tử

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Phòng vé – Hóa đơn điện tử – Tạo hóa đơn điện tử

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị toàn bộ các giao dịch cần được xuất hóa đơn điện tử

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Tìm kiếm và điều kiện lọc danh sách hóa đơn]

 • Tìm kiếm: Người dùng cần nhập mã booking/ mã hóa đơn để thực hiện tìm kiếm

 • Bộ lọc: Chọn biểu tượng :lọc: để hiển thị màn hình lọc danh sách hóa đơn

  • Trạng thái HĐĐT: Chọn trạng thái hóa đơn cần tìm kiếm

  • Quầy máy: Tìm danh sách hóa đơn theo quầy máy

  • Nhân viên bán hàng: chọn để tìm danh sách hóa đơn theo thông tin nhân viên bán hàng

  • Thời gian bán: chọn khoảng thời gian cần tìm danh sách hóa đơn

  • Hình thức thanh toán: Chọn để tìm danh sách hóa đơn theo loại hình thức thanh toán

 • Chọn “Xóa tất cả” để xóa các điều kiện lọc đã chọn

[Thao tác xuất hóa đơn]

Tại màn hình danh sách các hóa đơn chưa phát hành:

(1) Tích vào ô :ô_vuông: để chọn các hóa đơn cần xuất

(2) Hoặc tích chọn vào ô “Chọn xuất HĐĐT tất cả” trong trường hợp người dùng cần xuất tất cả các hóa đơn cùng 1 lúc

(3) Sau khi chọn xong các hóa đơn cần xuất ở mục (1) hoặc (2), nếu người dùng không muốn xuất hóa đơn điện tử cho các hóa đơn này thì nhấn chọn “Không tạo HĐĐT” → hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận ẩn các hóa đơn không xuất hóa đơn, người dùng bấm “OK” để xác nhận ẩn các hóa đơn này.

(4) Trường hợp người dùng cần xuất hóa đơn điện tử, sau khi chọn các hóa đơn cần xuất ở mục (1) hoặc (2), chọn “Tạo HĐĐT” để thực hiện xuất hóa đơn, hệ thống sẽ hiển thị thông tin xuất hóa đơn chi tiết như sau

 • (4.1) Thông tin chi tiết của hóa đơn cần xuất: Người dùng cần nhập đầy đủ các trường thông tin bắt buộc có hiển thị dấu sao

 • (4.2) Thông tin chi tiết các dịch vụ cần xuất hóa đơn, gồm các thông tin: Tên dịch vụ, đơn vị, số lượng, đơn giá và thành tiền

  • Bật/Tắt nút “Hiển thị chi tiết” để hiển thị chi tiết số dịch vụ trong hóa đơn

 • Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, hệ thống sẽ cho phép người dùng thực hiện “Tạo nháp” hoặc “Phát hành HĐĐT

 • (4.3) Người dùng chọn “Tạo nháp” để xem trước hóa đơn cần phát hành, có thể thao tác chỉnh sửa thông tin ở hóa đơn tạo nháp này. Sau khi bấm “Tạo nháp” hóa đơn này sẽ nằm ở phầm Danh sách HĐĐT với trạng thái là hóa đơn nháp

 • (4.4) Chọn “Phát hành HĐĐT” trong trường hợp người dùng đã xác nhận đúng thông tin và các dịch vụ cần xuất hóa đơn của khách hàng. Sau khi bấm “Phát hành HĐĐT” hóa đơn này sẽ nằm ở phầm Danh sách HĐĐT với trạng thái là đã phát hành

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.