Skip to main content
Skip table of contents

Tìm kiếm tài khoản thẻ

Tên màn hình (Screen Name)

Tìm kiếm tài khoản thẻ

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Phòng vé – Tìm kiếm tài khoản thẻ

Tổng quan (Summary)

Quản lý thông tin tài khoản thẻ và các chức năng trả thẻ, đổi thẻ

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Tìm kiếm và lọc tài khoản thẻ]

 • Tìm kiếm: Người dùng có thể chạm thẻ vào đầu đọc thẻ để lấy thông tin mã thẻ hoặc nhập trực tiếp thông tin mã thẻ, số điện thoại để thực hiện tìm kiếm

 • Bộ lọc: Chọn biểu tượng :lọc: để hiển thị màn hình lọc tài khoản thẻ

  • Lọc theo thời gian sử dụng thẻ

  • Trạng thái tài khoản thẻ: Đang sử dụng/Đã trả thẻ

 • Chức năng:

  • Trả thẻ: Người dùng chọn biểu tượng :trả_thẻ: ngay cuối dòng mã thẻ cần trả

  • Sau khi xác nhận trả thẻ:

   • Thẻ sẽ được chuyển về trạng thái Khả dụng, chờ nạp dịch vụ cho khách tiếp theo

   • Ứng với mỗi thẻ, hệ thống sẽ in ra cho khách 1 vé QRCode để ra cửa. Khách cầm vé quẹt qua ACM để đi ra khỏi khu vực checkout

  • Đổi thẻ: Trong trường hợp khách hàng bị mất thẻ, thẻ bị hư hỏng cần đổi thẻ, người dùng chọn vào biểu tượng :đổi_thẻ: để thực hiện đổi thẻ

   Người dùng quét hoặc nhập mã thẻ mới, sau đó nhập ghi chú lí do đổi thẻ để thực hiện đổi thẻ mới. Chọn “Xác nhận” để hoàn tất.

  • Chi tiết thẻ: Người dùng chọn trực tiếp vào mã thẻ để xem chi tiết thông tin trong thẻ

   (đang được cập nhật)

 

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.