Skip to main content
Skip table of contents

Đã Hủy

Tên màn hình (Screen Name)

Hành Trình - Đã Hủy

Đường dẫn (Open Link)

IOS, CHPlay - CiTravel

Tổng quan (Summary)

Thông tin đặt phòng “Đã hủy” trong App CiTravel

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Tại màn hình “Đã Hủy” người dùng có thể tìm kiếm “Đặt phòng” nhanh bằng cách nhập mã hành trình vào ô “tìm kiếm”

Bao gồm những mã hành trình đã hủy ở trong đơn đặt phòng của khách hàng.

Tại đây khách hàng có thể xem thông tin chi tiết của 1 “Đặt phòng” đã hủy:

  • Mã và QR đặt phòng

  • Tên và địa chỉ khách sạn

  • Ngày đến và ngày đi

  • Thông tin chi tiết hạng phòng và giá

  • Thông tin khách ở

  • Chat với chủ khách sạn:

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.