Skip to main content
Skip table of contents

Đăng nhập hệ thống CiTravel

Tên màn hình (Screen Name)

Đăng nhập

Đường dẫn (Open Link)

https://citravel.vn

Tổng quan (Summary)

Màn hình đăng nhập tài khoản trên hệ thống đặt phòng CiTravel dành cho khách hàng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Để đăng nhập tài khoản vào hệ thống CiTravel, khách hàng chỉ cần thực hiện đơn giản theo các bước sau:

(1) Tại màn hình trang chủ, chọn “Đăng nhập”

(2) Trong trường hợp người dùng chưa có tài khoản, chọn “Sign up” để đến trang đăng ký tài khoản, xem chi tiết ở phần Đăng ký tài khoản

(3) Nhập thông tin tên đăng nhập và mật khẩu

(4) Chọn “Remember Me” để lưu thông tin đăng nhập cho những lần đăng nhập tiếp theo

(5) Chọn “Forgot Password” trong trường hợp quên mật khẩu

(6) Người dùng có thể thực hiện đăng nhập bằng cách đăng nhập trực tiếp thông qua tài khoản Google, tài khoản Facebook hoặc tài khoản Apple

Lưu ý (Remarks)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.