Skip to main content
Skip table of contents

Sắp tới

Tên màn hình (Screen Name)

Hành Trình - Sắp tới

Đường dẫn (Open Link)

IOS, CHPlay - CiTravel

Tổng quan (Summary)

Thông tin đặt phòng “Sắp tới” trong App CiTravel

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Tại màn hình “ Sắp tới” người dùng có thể tìm kiếm “Đặt phòng” nhanh bằng cách nhập mã hành trình vào ô “tìm kiếm”

Bao gồm những mã hành trình “Đã xác nhận”“Chờ thanh toán” để tiếp tục hoàn thành đơn đặt phòng của khách hàng.

Tại đây khách hàng có thể xem thông tin chi tiết của 1 “Đặt phòng”:

(1) Mã và QR đặt phòng

(2) Tên và địa chỉ khách sạn

(3) Ngày đến và ngày đi

(4) Thông tin chi tiết hạng phòng và giá

(5) Thông tin khách ở: thông tin người sẽ sử dụng dịch vụ tại cơ sở lưu trú

(6) Chat với chủ khách sạn: giao tiếp những thông tin cần thiết khi lưu trú tại cơ sở lưu trú

(7) Hủy đặt phòng:

Kiểm tra lại thông tin đặt phòng của bạn nếu đồng ý chọn “Tiếp tục hủy bỏ đặt phòng”

Hệ thống sẽ thông báo “Đã hủy đặt phòng” sau đó chọn xong để hoàn tất quy trình hủy 1 “Đặt phòng”

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.