Skip to main content
Skip table of contents

Accommodation

Tên màn hình (Screen Name)

Accommodation

Đường dẫn (Open Link)

Log in – MICE – Event – Event Details – Accommodation

Tổng quan (Summary)

Group booking – Booking đoàn để link qua phân hệ Front Office

Màn hình (Screen)

image-20231224-212846.png

Trường thông tin (Fields Description)

Thông tin:

image-20231224-212902.png

  • Group code: Mã đoàn/ group booking

  • Group name: Tên đoàn

  • Arrival - Departure: Thời gian lưu trú của đoàn

  • Property: Nơi lưu trú

  • Account: Thông tin khách hàng

Lưu ý (Remarks)

NA

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.