Skip to main content
Skip table of contents

Add Item with Modifier - Thêm món ăn kèm, các yêu cầu đặt biệt

Tên màn hình (Screen Name)

Order - Màn hình đơn hàng

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Chọn Outlet - New Order

Tổng quan (Summary)

Đối với các món có món ăn kèm, các lựa chọn cho món chính, khi chọn món, hệ thống tự động hiển thị các món ăn kèm/ yêu cầu khác đã được cấu hình tương ứng.

Phải chọn đủ món ăn kèm/ yêu cầu khác (nếu có bắt buộc) trước khi chọn sang món khác

Màn hình (Screen) - Order

Trường thông tin (Fields Description)

Nếu món ăn kèm/ yêu cầu đặc biệt có quy định số lượng tối thiểu và tối đa được chọn, tại mỗi nhóm sẽ hiển thị số lượng được chọn tương ứng

• Nếu Min = 0 => Không cần chọn món ăn kèm/ options

• Nếu Max = 0 => có thể chọn nhiều condiment/ options

• Nếu chọn ít hơn số lượng tối thiểu, hệ thống không cho phép gửi item xuống bếp

• Không thể chọn nhiều hơn số lượng tối đa

Khi đã chọn đủ các món ăn kèm/ yêu cầu bắt buộc, click Done để hoàn thành

Các lựa chọn khác:

(1) Tăng/ giảm các món ăn kèm/ yêu cầu đặc biệt khác

(2) Các món ăn kèm có giá (nếu có) sẽ được tách ra thành một sản phẩm riêng biệt

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.