Skip to main content
Skip table of contents

Add items to Order - Thêm món vào đơn hàng

Tên màn hình (Screen Name)

Order - Màn hình đơn hàng

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Chọn Outlet - New Order

Tổng quan (Summary)

Sau khi tạo đơn hàng, chọn món ăn/ sản phẩm ở menu bên trái, thông tin được ghi nhận trong đơn hàng bên phải.

Có thể tìm kiếm nhanh món ăn/ sản phẩm bằng cách chọn Search trên thanh header đỏ.

Màn hình (Screen) - Order

Trường thông tin (Fields Description)

  1. Tăng giảm số lượng món

  2. Clear: Xóa toàn bộ danh sách món đã nhập

  3. Hold: Tạm hoản đơn hàng, không in xuống bếp, ẩn đơn hàng này đi để có thể thao tác với các đơn hàng khác. Có thể xem và xử lý tiếp tục đơn hàng bằng cách vào danh sách đơn hàng, ở tab On-Hold.

  4. Cancel: Hủy đơn hàng

  5. Send: Gửi các món này xuống các máy in bếp/bar

  6. Print: In hóa đơn tạm tính cho đơn hàng

  7. Payment: Thực hiện thanh toán cho đơn hàng

Bấm vào tên món để thực hiện các thao tác liên quan:

  • Note: Ghi chú cho món

  • Duplicate: Sao chép món

  • Remove: Xóa món

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.