Skip to main content
Skip table of contents

Add package

Tên màn hình (Screen Name)

Chi tiết đặt phòng (Confirmation Detail)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reservation – Tại Tab bất kỳ - Nhấn vào Conf. No.

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị toàn bộ các thông tin chung và chi tiết của một đặt phòng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Field Description)

Gói dịch vụ/Packages: Tick vào button Edit ở Package để điều chỉnh số lượng, thêm, xóa, sửa package

Các gói package cần add:

 • VAP-A: Bookable, Per Adult

 • VAP-C: Bookable, Per Child

 • VAP-A-60Y: Bookable, Flat

 1. Tick vào button Edit ở Package

 2. Chọn Add để thêm package VAP-A / VAP-C / VAP-A-60Y

 3. Nhập tên package

 4. Số lượng package default = 1, user có thể điều chỉnh lại số lượng

 5. Lưu

Các loại gói dịch vụ / Package Type: bao gồm 3 loại:

 • Include: Giá của gói dịch vụ đã bao gồm trong giá phòng

 • Exclude: Giá của gói dịch vụ chưa bao gồm trong giá phòng

 • Bookable: Gói dịch vụ cho phép đặt riêng trên đặt phòng

Cách tính/Calculation Rule: Cách tính giá của gói dịch vụ, bao gồm:

 • Per Room: Tính theo từng phòng

 • Per Person: Tính theo từng khách áp dụng cho cả người lớn và trẻ em trong booking

 • Per Adult: Tính theo từng số khách người lớn trong booking

 • Per Child: Tính theo từng số khách trẻ em trong booking

 • Per Bedroom: Tính theo số lượng bedroom default của room type trong booking.

 • Flat: Tính theo phí cố định

NOTE: Khi add package có số lượng < số người trong phòng, tất cả khách trong phòng sẽ hiển thị có package, nhưng sẽ hạn chế lượt sử dụng khi vào cửa nhà hàng, VAP, SAF, MUD. Quy định: First come first serve.

Ex: Phòng 5 khách, có 2 package VAP. Khi check PCM thì cả 5 khách đều có package VAP. nhưng khi qua cửa VAP thì chỉ 2 khách đầu tiên quét FaceId được qua cửa, 3 khách còn lại sẽ báo không có package.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.