Skip to main content
Skip table of contents

Add Services

Tên màn hình (Screen Name)

Add Services

Đường dẫn (Open Link)

Log in – MICE – Event – Add Services

Tổng quan (Summary)

Thêm dịch vụ cho sự kiện

Màn hình (Screen)

image-20231224-211547.png
image-20231224-211551.png

Trường thông tin (Fields Description)

Thông tin thêm dịch vụ:

image-20231224-211547.png
 • Chọn các dịch vụ để setup cho sự kiện

 • Name: Tên dịch vụ

 • Service Type: Phân loại dịch vụ

 • Start – End: Thời gian bắt đầu và kết thúc của sự kiện

 • Quantity calculation: Cách tính số lượng dịch vụ

  • Per event: theo sự kiện

  • Per person: theo đầu người

 • Unit price: Giá dịch vụ

 • Quantity booked: Số lượng khách đảm bảo tham dự (Quantity booked = Guaranteed attendees)

 • Actual quantity: Số lượng khách tham gia thực tế tổng hợp sau khi hoàn thành sự kiện

 • Total price: Unit price x Quantity booked

 • Actual price: Unit price x Actual quantity

 • Revenue Type: Phân loại doanh thu

Lưu ý (Remarks)

NA

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.