Skip to main content
Skip table of contents

Agency Mapping

Tên màn hình (Screen Name)

Liên kết kênh bán (Agency Mapping)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Channel Manager – System - Agency Mapping

Tổng quan (Summary)

Mapping giá chiều về giữa Siteminder – HMS

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Displayed Info] - Thông tin hiển thị

 • Select Property: Chọn property muốn xem từ danh sách các property mà người dùng được phân quyền

 • Bộ lọc tìm kiếm:

  • Code: Mã được Siteminder quy định cho khách sạn đó

  • Distribution Channel: Kênh bán phòng

 • Created Time: Thời gian tạo liên kết kênh

 • Status: bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive). Nhấn để chuyển giữa 2 tình trạng

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa một liên kết kênh

Tạo mới một liên kết kênh

Nhấn Create để tạo mới Mapping

Tại màn hình tạo mới điều hướng giá, nhập vào các thông tin:

 • Code: Nhập mã được Siteminder quy định cho khách sạn đó

 • Distribution Channel: Chọn Kênh bán phòng

 • Source

 • Advance: Các thiết lập nâng cao

  • Username: Tên đăng nhập nếu muốn giới hạn chỉ cho một người dùng của kênh bán phòng được quyền sử dụng

  • Password: Nhập mật khẩu

  • Currency: Đơn vị tiền tệ

  • Time Zone: Múi giờ

 • Active: Nhấn để chuyển trạng thái của liên kết kênh sang Hoạt động

 • Chọn Submit để tạo mới điều hướng giá hoặc Cancel hủy tạo mới

Chỉnh sửa Liên kết kênh

Nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa để mở trang thông tin của Mapping

Xóa liên kết kênh

Nhấn vào biểu tượng xóa để xóa liên kết

[Tab Information] - Thông tin Mapping

 • Người dùng nhập vào các thông tin cần chỉnh sửa

 • Nhấn Submit để lưu thông tin cần chỉnh sửa hoặc nhấn Cancel để hủy việc chỉnh sửa

[Tab Rate Plan] - Danh sách các mã giá phòng chiều về của một Mapping

Điền thông tin sau đó nhấn chọn nút Save hoặc chọn biểu tượng thùng rác để xóa

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.