Skip to main content
Skip table of contents

Đăng nhập - Login

Tên màn hình (Screen Name)

Đăng nhập

Đường dẫn (Open Link)

IOS, CHPlay - CiTravel

Tổng quan (Summary)

Đăng nhập vào App CiTravel

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Các bước đăng nhập vào hệ thống CiTravel.

(1) Nhập thông tin tên đăng nhập

(2) Nhập mật khẩu.

(3) Chọn Đăng nhập

(4) Chọn “Icon :faceicon: ” để app có thể dùng facid của điện thoại để login mà không cần nhập password

(5) Trong trường hợp người dùng quên mật khẩu, chọn “Quên mật khẩu” sau đó nhập thông tin địa chỉ mail đăng ký để hệ thống gửi thông tin thay đổi mật khẩu về mail

(6) Hoặc chọn đăng nhập với “Facebook, Gmail, Apple ID” không cần đăng kí tài khoản.

(7) Chưa có tài khoản thì có thể “Đăng kí với Email”.

(8) Đăng nhập như khách: không cần đăng nhập vẫn có thể vào app để kiểm tra thông tin phòng.

Sau khi đăng nhập thành công, App sẽ hiển thị danh sách các khách sạn, tỉnh thành,…

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.