Skip to main content
Skip table of contents

ARI Sync Status

Tên màn hình (Screen Name)

Trạng thái đồng bộ ARI (ARI Sync Status)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Channel Manager – System - ARI sync status

Tổng quan (Summary)

Danh sách đẩy lệnh ARI từ PMS đến SiteMinder

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

 • Select Property: Chọn property muốn xem từ danh sách các property mà người dùng được phân quyền

 • Submission: Thời gian gửi lệnh ARI

 • Stay from: Lưu trú từ ngày

 • Stay to: Đến ngày

 • Room name: Loại phòng

 • Rate Plan: Loại giá

 • Update Action: Availability/Rate/sSop sell/Min LOS/Max LOS/CTA/CTD

 • Status: Trạng thái của ARI, bao gồm:

  • Delivered: ARI đã gửi thành công đến SiteMinder

  • Ignored: Bỏ qua lệnh gửi, ARI không được gửi đến SiteMinder.

  • Failed: Thất bại

 • Action: nhấn vào biểu tượng resync ARI, để resync lại các lệnh failled

 • Restrictions: Mô tả chị tiết

 • Eror Message: Thông báo lỗi

 • Total Amount: Tổng giá trị tiền phòng của Reservation

 • Bộ lọc, tìm kiếm: nhập các điều kiện cần lọc, sau đó nhấn chọn biểu tượng tìm kiếm

  • Filter Submission: lọc theo ngày submission

  • Room: loại phòng

  • Rates: loại giá

  • Loại Update: Availability/Rate/sSop sell/Min LOS/Max LOS/CTA

  • Status: Trạng thái

 • Advance Search: tìm nâng cao

  • Stay From - To: ở từ ngày đến ngày

  • Echo Token: SiteMinder thường yêu cầu cung cấp mã này để kiểm tra ARI

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.