Skip to main content
Skip table of contents

Bảng cân đối số dư (Trial Balance)

Tên báo cáo (Report Name)

Bảng cân đối số dư (Trial Balance)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reports – Trial Balance

Nội dung báo cáo (Report Summary)

Báo cáo tổng hợp và thống kê số dư đầu ngày, số phát sinh và số dư tạm tính của các chỉ tiêu số liệu kế toán quan trọng trong khách sạn như doanh thu, đặt cọc, thu tiền…

Điều kiện lọc (Report Filter)

  • Ngày giao dịch/Business Date: Chọn ngày giao dịch cần xem

  • Kiểu file/Export Type: Lựa chọn định dạng file muốn kết xuất báo cáo

Mẫu báo cáo (Report Form)

Cột thông tin (Column Description)

Xem chi tiết các chỉ tiêu thống kê ở bảng bên dưới

Lưu ý (Remarks)

N/A

Chi tiết các chỉ tiêu thống kê

STT

Chỉ tiêu

Diễn giải

1

Balance Brought Forward

Balance Carried Forward (xxx) figure from the previous days trial balance

2

Revenue

Detail Revenue Transactions by Transaction Code

2a

Revenue Total

All Revenue Transactions

3

Paid Out

Detail Paid Out Transactions by Payment Method

3a

Paid Total

All Paid Out Transactions

4

Non Revenue

Detail Non Revenue Transactions by Transaction Code

4a

Non Revenue Total

All Non Revenue Transactions

5

Payment

Detail Payment Transactions by Payment Method

5a

Payment Total

All Payment Transactions

6

Transaction Total Today

= Revenue Total (2a) + Paid Out Total (3a) + Non Revenue Total (4a) + Payment Total (5a)

7

Grand Total

= Balance Brought Forward (1) + Transaction Total Today (6)

8

AR Ledger Payments

Payments directly posted in AR

9

Deposit Ledger Activity

Deposits Transferred at Check In Deposit Payments

10

Balance Carried Forward

Balance Brought Forward to the next business date Trial Balance

11

Accruals Today

Floating Allowances, Post Next Day Packages that are not consumed

12

Guest Ledger Balance

Total of the Guest Ledger

13

Guest Ledger

13a

Balance Yesterday

Balance Today (13e) of previous days

13b

Charges

(Total Amount that has been charged to the guests account) + (Any amounts charged to the guest account as a result of a transfer)

13c

Payments

(Total Amount that has been paid against the account by the guest) + (Any amounts that have been transferred to the guests account and that is considered a credit)

13d

Deposits Transferred at Check-In

Deposit Paid

13e

Balance Today

= Balance Yesterday (13a) + Charges (13b) + Payments (13c) + Deposits Transferred at check in (13d)

14

AR Ledger

14a

Balance Yesterday

Balance Today (14d) of previous days

14b

Charges and Transfers

(Total Amount that has been charged to the AR account) + (Any amounts charged to the AR account as a result of a transfer)

14c

Payments

(Total Amount that has been paid against the account by AR Account) + (Any amounts that have been transferred to the AR account and that is considered a credit)

14d

Balance Today

= Balance Yesterday (14a) + Charges and Transfers (14b) + Payments (14c)

15

Deposit Ledger

15a

Balance Yesterday

Balance Today (15d) of previous days

15b

Deposits Transferred at Check-In

Deposit Paid

15c

Payments

Total amount paid by the guest on the deposit

15d

Balance Today

= Balance Yesterday (15a) + Deposits Transferred at Check In (15b) + Payments (15c)

16

Package Ledger

16a

Balance Yesterday

Balance Today (16f) of previous days

16b

Package Allowances Created Today

All Package Created for today

16c

Package Allowances Consumed Today

All Package Posting for today

16d

Balance Actual

= Balance yesterday (16a) + Package Allowance Created Today (16b) + Package Allowance Consumed Today (16c)

16e

Future Accruals

16f

Balance Today

Balance Actual (16d)

18

Hotel Balance

Guest Ledger Balance Today (13e) + AR Ledger Balance Today (14d) + Deposit Ledger Balance Today (15d) + Package Ledger Balance Today (16f)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.