Skip to main content
Skip table of contents

Bảng cân đối số dư (Trial Balance)

Tên báo cáo (Report Name)

Bảng cân đối số dư (Trial Balance)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reports – Trial Balance

Nội dung báo cáo (Report Summary)

Báo cáo tổng hợp và thống kê số dư đầu ngày, số phát sinh và số dư tạm tính của các chỉ tiêu số liệu kế toán quan trọng trong khách sạn như doanh thu, đặt cọc, thu tiền…

Điều kiện lọc (Report Filter)

  • Ngày giao dịch/Business Date: Chọn ngày giao dịch cần xem

  • Kiểu file/Export Type: Lựa chọn định dạng file muốn kết xuất báo cáo

Mẫu báo cáo (Report Form)

Cột thông tin (Column Description)

Xem chi tiết các chỉ tiêu thống kê ở bảng bên dưới

Lưu ý (Remarks)

N/A

Chi tiết các chỉ tiêu thống kê

STT

Chỉ tiêu

Diễn giải

1

Balance Brought Forward

Balance Carried Forward (xxx) figure from the previous days trial balance/ cân bằng số liệu được chuyển tiếp từ bản cân đối thử những ngày trước

2

Revenue

Detail Revenue Transactions by Transaction Code/ Chi tiết doanh thu giao dịch theo mã giao dịch

2a

Revenue Total

All Revenue Transactions/ Tất cả doanh thu các giao dịch

3

Paid Out

Detail Paid Out Transactions by Payment Method/ Chi tiết giao dịch ứng trước bằng phương pháp thanh toán

3a

Paid Total

All Paid Out Transactions/ tất cả giao dịch ứng trước

4

Non Revenue

Detail Non Revenue Transactions by Transaction Code/ Chi tiết doanh thu không giao dịch không thuế theo mã giao dịch

4a

Non Revenue Total

All Non Revenue Transactions/ Tất cả giao dịch doanh thu không thuế

5

Payment

Detail Payment Transactions by Payment Method/ Chi tiết thanh toán giao dịch bằng phương pháp thanh toán

5a

Payment Total

All Payment Transactions/ tất cả giao dịch thanh toán

6

Transaction Total Today

= Revenue Total (2a) + Paid Out Total (3a) + Non Revenue Total (4a) + Payment Total (5a)/ = tổng doanh thu (2a) + Tổng tiền ứng trước (3a) + Tổng doanh thu không thuế (4a) + Tổng thanh toán (5a)

7

Grand Total

= Balance Brought Forward (1) + Transaction Total Today (6)/ = Số dư mang qua (1) + giao dịch tổng trong ngày (6)

8

AR Ledger Payments

Payments directly posted in AR/ thanh toán được post trực tiếp ở AR

9

Deposit Ledger Activity

Deposits Transferred at Check In Deposit Payments/ Tiền cọc chuyển ở số check trong thanh toán tiền cọc

10

Balance Carried Forward

Balance Brought Forward to the next business date Trial Balance/ Số dư mang qua đến bản cân đối thử của ngày bizdate tiếp theo

11

Accruals Today

Floating Allowances, Post Next Day Packages that are not consumed/ Chiết khấu treo, gói dịch vụ post vào ngày tiếp theo nhưng chưa dùng

12

Guest Ledger Balance

Total of the Guest Ledger/ Tất cả của sổ kế toán lễ tân

13

Guest Ledger

13a

Balance Yesterday

Balance Today (13e) of previous days/ Cân bằng ngày hôm nay (13e) cho các ngày trước

13b

Charges

(Total Amount that has been charged to the guests account) + (Any amounts charged to the guest account as a result of a transfer)/ (tổng tiền đã được chuyển đến thanh toán khách) + (số tiền bất kì chuyển đến thanh toán khách như một giao dịch mới)

13c

Payments

(Total Amount that has been paid against the account by the guest) + (Any amounts that have been transferred to the guests account and that is considered a credit)/ (tổng tiền đã được trả tạm tính thanh toán bởi khách) + (số tiền bất kì đã chuyển đến thanh toán khách và xem như khoản tính dụng

13d

Deposits Transferred at Check-In

Deposit Paid/ thanh toán cọc

13e

Balance Today

= Balance Yesterday (13a) + Charges (13b) + Payments (13c) + Deposits Transferred at check in (13d)/ = cân bằng hôm trước (13a) + phần nạp vào (13b) + thanh toán (13c) + tiền cọc chuyển từ check in (13d)

14

AR Ledger

14a

Balance Yesterday

Balance Today (14d) of previous days/ Cân bằng hôm nay (14d) cho các ngày trước đó

14b

Charges and Transfers

(Total Amount that has been charged to the AR account) + (Any amounts charged to the AR account as a result of a transfer)/ (tổng tiền đã nạp vào tài khoản AR) + (số tiền bất kì nập vào tài khoản AR như một giao dịch)

14c

Payments

(Total Amount that has been paid against the account by AR Account) + (Any amounts that have been transferred to the AR account and that is considered a credit)/ (Tổng tirfn đã được thanh toán tạm tính cho tài khoản bởi tài khoản AR) + (số tiền bất kì đã được chuyển đến tài khoản AR và xem như một khoản tín dụng)

14d

Balance Today

= Balance Yesterday (14a) + Charges and Transfers (14b) + Payments (14c)/ = cân bằng hôm trước (14a) + nạp vào chuyển (14b) + thanh toán (14c)

15

Deposit Ledger

15a

Balance Yesterday

Balance Today (15d) of previous days/ cân bằng hôm nay (15d) cho các ngày trước đó

15b

Deposits Transferred at Check-In

Deposit Paid/ thanh toán cọc

15c

Payments

Total amount paid by the guest on the deposit/ tổng tiền khách trả trên cọc

15d

Balance Today

= Balance Yesterday (15a) + Deposits Transferred at Check In (15b) + Payments (15c)/ = cân bằng hôm trước (15a) + các cọc chuyển ở check in (15b) + thanh toán

16

Package Ledger

16a

Balance Yesterday

Balance Today (16f) of previous days/ Cân bằng hôm nay (16f) cho các ngày trước đó

16b

Package Allowances Created Today

All Package Created for today/ Tất cả gói dịch vụ tạo hôm nay

16c

Package Allowances Consumed Today

All Package Posting for today/ tất cả gói dịch vụ post lên hôm nay

16d

Balance Actual

= Balance yesterday (16a) + Package Allowance Created Today (16b) + Package Allowance Consumed Today (16c)/ = cân bằng hôm trước (16a) + chiết khấu gói dịch vụ tạo hôm nay (16b) + chiết khấu gói dịch vụ dùng vào hôm nay (16c)

16e

Future Accruals

16f

Balance Today

Balance Actual (16d)/ cân bằng thực tế (16d)

18

Hotel Balance

Guest Ledger Balance Today (13e) + AR Ledger Balance Today (14d) + Deposit Ledger Balance Today (15d) + Package Ledger Balance Today (16f)/ Cân bằng Guest Ledger hôm nay (13e) + cân bằng AR Ledger hôm nay (14d) + Cân bằng Deposit Ledger hôm nay (15d) + cân bằng Package Ledger hôm nay (16f)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.