Skip to main content
Skip table of contents

Bảng điều khiển kênh quản lý đặt phòng (Dashboard)

Tên màn hình (Screen Name)

Bảng điều khiển (Dashboard)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Channel Manager – Chọn icon Dashboard ở menu

Tổng quan (Summary)

Bảng thông báo thống kê nhanh doanh thu và số lượng đơn đặt phòng của các kênh bán phòng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Select Property

Chọn property muốn xem từ danh sách các property mà người dùng được phân quyền

[Summary] - Thông tin sơ lược

 • Người dùng có thể lọc thông tin sơ lược theo:

  • Today: Theo ngày hiện hành

  • This week: Theo tuần hiện hành

  • This month: Theo tháng hiện hành

  • This year: Theo năm hiện hành

  • In custom range: Tùy chỉnh khoảng thời gian theo nhu cầu của người dùng

 • Thống kê theo các chỉ tiêu:

  • Revenues: Doanh thu

  • Bookings: Đơn đặt phòng

  • Room nights: Số lượng phòng đã bán

  • Average Daily Rate: Giá phòng bình quân trong 1 ngày

  • Average LOS: Thời gian lưu trú trung bình

[Revenues/Bookings] - Biểu đồ cột thống kê về Doanh thu/Lượng đơn đặt phòng của năm hiện hành

 • Nhấp vào ô tùy chọn bên phải để lựa chọn hiển thị thông tin về Revenues hoặc Bookings.

 • Đưa chuột vào cột để hiển thị số liệu về Doanh thu hoặc Lượng đơn đặt phòng trong tháng đó.

 • Người dùng có thể lọc thông tin sơ lược theo:

  • Check in date: Ngày khách nhận phòng

  • Check out date: Ngày khách trả phòng

  • Booking date: Ngày tạo đơn đặt phòng

  • Cancel date: Ngày hủy đơn đặt phòng

[Top 10 Channels] - Biểu đồ tròn thể hiện Tốp 10 kênh bán phòng trong 30 ngày

 • Nhấp vào ô tùy chọn bên phải để lựa chọn hiển thị thông tin về Revenues hoặc Bookings

 • Đưa chuột vào màu sắc hiển thị tương ứng với DC để xem số liệu về Doanh thu hoặc Lượng đơn đặt phòng mà DC đó mang về cho Vinpearl

[Reservations] - Thông tin về đơn đặt phòng

Chọn View All để được điều hướng đến trang Reservations. Chi tiết chức năng xem tại Reservations.

[Connected OTAs] - Thông tin về các OTA đang kết nối

Danh sách các OTA đang kết nối hoặc ngắt kết nối với cơ sở

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.