Skip to main content
Skip table of contents

Báo cáo tách doanh thu phòng và gói dịch vụ (Package Ledger)

Tên báo cáo (Report Name)

Báo cáo tách doanh thu phòng và gói dịch vụ (Package Ledger)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reports – Package Ledger

Nội dung báo cáo (Report Summary)

Báo cáo thống kê tách chi tiết doanh thu phòng và doanh thu của các gói dịch vụ đã bao gồm trong giá phòng và sẽ được post trong quá trình chạy đóng ngày (Night Audit)

Điều kiện lọc (Report Filter)

 • Ngày giao dịch/Business Date: Lọc theo ngày

 • Nhóm theo/Group By:

  • Mã giao dịch/Transaction Code

  • Số phòng/Room Number

 • Kiểu file/Export Type: Lựa chọn định dạng file muốn kết xuất báo cáo

Mẫu báo cáo (Report Form)

Cột thông tin (Column Description)

 • Ngày giao dịch/Date: Ngày phát sinh giao dịch của gói dịch vụ

 • Giờ/Time: Giờ phát sinh giao dịch

 • Số phòng/Room No.: Số phòng của đặt phòng

 • Mã giá phòng/Rate Code

 • Tên khách/Name: Tên khách của đặt phòng

 • Mã giao dịch/Trn. Code

 • Tên giao dịch/Transaction Description

 • Ghi chú/Supplement

 • Doanh thu/Debit: Số tiền doanh thu phòng & doanh thu của gói dịch vụ được tách theo mã giao dịch

 • Đối ứng/Credit: Số tiền đối ứng của mã nhóm tiền phòng 9999

 • Thu ngân/Cashier: Mã thu ngân sử dụng trong quá trình chạy Night Audit của ngày lọc

 • Người dùng/User: Mã người dùng thực hiện chạy Night Audit của ngày lọc

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.