Skip to main content
Skip table of contents

BEO

Tên màn hình (Screen Name)

BEO

Đường dẫn (Open Link)

Log in – MICE – Event – Event Details – BEO

Tổng quan (Summary)

Chi tiết đơn sự kiện tiệc

Màn hình (Screen)

image-20231224-212407.png

Trường thông tin (Fields Description)

Thông tin booking:

image-20231224-212120.png
 • Account name: Tài khoản khách hàng

 • Contact name/Phone/Address: Thông tin liên hệ khách hàng

 • Booking type: Phân loại booking

 • Booking name: Tên booking

 • Catering manager: Quản lý catering (Nhân viên phụ trách điền tên trên BEO)

 • Sales Manager: Sale In Charge

 • Date/ Event Time: Thời gian diễn ra sự kiên

 • Function: Phân loại sự kiện

 • Room: Địa điểm tổ chức sự kiện

 • Setup: Phòng chức năng

 • Guaranteed: Số lượng khách deal ban đầu

 • Expected: Số lượng khách dự kiến

 • Rental: Giá thuê địa điểm/mặt bằng

Lưu ý (Remarks)

NA

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.