Skip to main content
Skip table of contents

Birthday (Báo cáo ngày sinh nhật của khách)

Tên báo cáo (Report Name)

Báo cáo ngày sinh nhật của khách (Birthday)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reports – Birthday

Nội dung báo cáo (Report Summary)

Báo cáo thống kê danh sách các khách có ngày sinh trong khoảng thời gian lọc

Điều kiện lọc (Report Filter)

 • Từ ngày/Arrival Date From: Tìm kiếm các khách có ngày sinh nhật trong khoảng từ ngày/đến ngày

 • Đến ngày/Arrival Date To: Tìm kiếm các khách có ngày sinh nhật trong khoảng từ ngày/đến ngày

 • Kiểu file/Export Type: Lựa chọn định dạng file muốn kết xuất báo cáo

Mẫu báo cáo (Report Form)

Cột thông tin (Column Description)

 • Tên khách/Name: Tên khách trên đặt phòng

 • VIP: Mã VIP của khách

 • Quốc gia/Country: Quốc gia của khách

 • Ngày sinh nhật/Birthday: Ngày sinh của khách

 • Số phòng/Room: Số phòng khách đang lưu trú

 • Loại phòng/Room Type: Mã loại phòng của đặt phòng.

 • Ngày đến/Arrival: Ngày đến của khách

 • Ngày đi/Departure: Ngày đi của khách

 • Đại lý du lịch/Travel Agent

 • Tình trạng đặt phòng/Resv. Status

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.