Skip to main content
Skip table of contents

Calendar of Event

Tên màn hình (Screen Name)

Lịch sự kiện (Calendar of Event)

Đường dẫn (Open Link)

Log in - MICE - Calendar of Event

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị toàn bộ thông tin lịch sự kiện

Màn hình (Screen)

image-20231224-213028.png

Trường thông tin (Fields Description)

Các trường thông tin cụ thể bao gồm:

Filter: Bộ lọc tìm kiếm các sự kiên dựa trên các trường thông tin như Cơ sở, Phân loại venue, Diện tích, hoặc tìm kiếm theo từ khóa.

Calendar: Tạo trực tiếp bằng cách double click vào thời gian trên Calendar (xem chi tiết tại Create Event) và hiển thị sự kiện theo thông tin

[Filter] – Điều kiện lọc:

image-20231224-070114.png

Người dùng có thể lọc thông tin từ các trường thông tin bao gồm:

  • Keywords/ Từ khóa

  • Properties/ Cơ sở

  • Venue Type/ Phân loại Venue

  • Acreage (From - To)/ Diện tích

Chọn Search để tìm kiếm

[Calendar] – Thông tin sự kiện

image-20231224-071907.png
  • Venue

  • Thời gian/ Ngày/ Tháng/ Năm

  • Trạng thái sự kiện

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.