Skip to main content
Skip table of contents

Create Event

Tên màn hình (Screen Name)

Create Event

Đường dẫn (Open Link)

Log in – MICE – Event – Create Event

Tổng quan (Summary)

Tạo mới sự kiện

Màn hình (Screen)

image-20231224-211037.png

Trường thông tin (Fields Description)

Có 2 cách để tạo mới sự kiện:

 1. Tạo mới trong booking

 2. Tạo mới ở thẻ event list

Thông tin tạo booking:

image-20231224-211037.png
 • Name: Tên sự kiện (1 booking có thể chứa nhiều sự kiện)

 • Booking: Booking chứa sự kiện

 • Property: Cơ sở tổ chức sự kiện

 • Start – End: Thời gian bắt đầu và kết thúc của sự kiện

 • Venue: Địa điểm sự kiện được tổ chức

 • Event type: Phân loại sự kiện

 • Guaranteed attendees: Số lượng khách đảm bảo tham dự

 • Expected attendees: Số lượng khách dự kiến tham dự (Số lượng expected attendees thườngsẽ > sốlượng guaranteed attendees)

 • Max capacity – Setup, Setup duration, Cleanup duration: Tự động điền theo venue, có thể chỉnh sửa

 • Rental amount: Giá thuê địa điểm (không bao gồm giá dịch vụ lẻ)

Lưu ý (Remarks)

Setup Time & Cleanup = Padding Time: ảnh hưởng tới thời gian sự kiện và thời gian book venue

Example:

 • Start-End Time Event: 14/09/2023 8AM - 2PM

 • Setup Time & Cleanup Time: 30 min

=> Actual Event Time = Booked Venue Time: 14/09/2023 7:30AM- 2:30PM

=> Venue sẽ không được book trùng trong thời điểm này

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.