Skip to main content
Skip table of contents

Cấp độ V.I.P (V.I.P levels)

Tên màn hình (Screen Name)

Cấp độ V.I.P/ V.I.P Levels

Đường dẫn (Open Link)

Log in >> Admin setting >> Setup >> General >> V.I.P Levels

Tổng quan (Summary)

Phân loại Cấp độ V.I.P

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • Tên/Name: Tên cấp độ V.I.P

  • Mã/Code: Mã cấp độ V.I.P

  • Nút chức năng/Action:

o Sửa/Edit: cho phép sửa thông tin

o Xóa/Delete: Xóa ra khỏi hệ thống

o Xuất/Export: Export file excel hoặc PDF ra hết tất cả các thông tin setup trong General.

 

o Tạo/Create: Tạo mới

Tạo mới cấp độ V.I.P levels (Create)

  • Mã/ Code: Nhập Mã

  • Tên/Name: Nhập tên

  • Trạng thái/ Status: Trạng thái sử dụng

  • Mô tả/ Description: Nhập mô tả chi tiết

  • Thông tin mở rộng/ Extended Information: Update load hình ảnh.

=> Sau khi cập nhật các trường thông tin >> Gửi đi/Submit >> Tạo thành công hệ thống sẽ hiển thị thêm mục Ngôn ngữ/Language để người dùng có thể cập nhật nội dung với các ngôn ngữ khác nhau.

Hiện tại có 2 ngôn ngữ để cập nhật : Korean và Vietnamese

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.