Skip to main content
Skip table of contents

Cài đặt (Setup)

  1. Email

  2. General (Tổng hợp)

  3. Regions (Khu vực)

  4. Cấu hình các phân hệ thuộc quản lý nhà hàng và đồng bộ điểm bán hàng (Food and Beverage)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.