Skip to main content
Skip table of contents

Cấu hình các phân hệ thuộc quản lý nhà hàng và đồng bộ điểm bán hàng (Food and Beverage)

Tên màn hình (Screen Name)

Food and Beverage - Đồ ăn và thức uống

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Admin Setting – Setup – Food and Beverage

Tổng quan (Summary)

Cấu hình các nhóm sản phẩm thuộc nhà hàng, điểm bán hàng.

Màn hình (Screen)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.