Skip to main content
Skip table of contents

Khu vực (Regions)

Tên màn hình (Screen Name)

Tạo thẻ/ Tags

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Admin Setting – Setup – Regions

Tổng quan (Summary)

Phân loại theo Vùng.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • Tên/Name: Tên Vùng

  • Mã/Code: Mã Vùng

  • Nút chức năng/Action:

o Sửa/Edit: Sửa thông tin Vùng

o Xóa/Delete: Xóa Vùng

o Tạo/Create: Tạo mới trường thông tin Vùng

o Trích xuất dữ liệu/Export: Trích xuất dữ liệu thông tin Vùng

o Nhập dữ liệu/Import: Nhập dữ liệu thông tin Vùng

Tạo mới (Create)

  • Mã/ Code: Nhập Mã của Vùng

  • Tên/Name: Nhập tên Vùng

  • Order:

=> Sau khi cập nhật các trường thông tin >> Gửi đi/Submit

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.