Skip to main content
Skip table of contents

Cấu hình kênh (Channel Configuration)

Tên màn hình (Screen Name)

Cấu hình kênh (Channel Configuration)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Channel Manager – Chọn icon Channel Configuration ở menu

Tổng quan (Summary)

Cấu hình các bộ room type và rate plan cần bán trên OTAs

Màn hình này cung cấp khả thay đổi các DC(on/off) khi hiển thị trên hệ thống tương ứng với các loại phòng và giá.

Những thay đổi trong màn hình này được áp dụng cho các page có sự hiển thị DC, Room type, Rate plan trong hệ thống Channel Manager như Room Management, Rate Management

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Select Property

Chọn property/ kênh OTA muốn xem từ danh sách các property/ kênh OTA mà người dùng được phân quyền ở góc bên phải màn hình

Trạng thái hoạt động của DC/Room Type/Rate Plan

 • Màn hình cấu hình kênh chi tiết sẽ bao gồm 3 cột:

  • Kênh phân phối (Distribution Channel)

  • Loại phòng (Room Type)

  • Kế hoạch giá (Rate Plan)

 • Thao tác tương tự để cấu hình cho phòng và giá tướng ứng với mỗi DC.

 • Bấm vào nút đóng mở ở mỗi DC để bật/tắt trạng thái hoạt động của DC đó.

 • Chọn loại phòng cụ thể để thực hiện gán các kế hoạch giá muốn bán cho loại phòng.

 • Có thể gán nhiều loại giá khác nhau cho cùng 1 loại phòng khi bán qua OTAs

Bộ lọc tìm kiếm

Hệ thống hỗ trợ người dùng tìm kiếm theo:

 • Mã DC/Room Type/Rate Plan

 • Trạng thái hoạt động: Đang hoạt động (Active) hoặc Không hoạt động (Inactive)

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.