Skip to main content
Skip table of contents

Change Password (Đổi mật khẩu)

Thay đổi mật khẩu đăng nhập

Bước 1: Truy xuất vào phần quản lý tài khoản người dùng

Bước 2: Chọn chức năng “Change Password

Bước 3: Nhập mật khẩu cũ, sau đó nhập mật khẩu mới

Bước 4: Nhấn “Change Password“ để lưu mật khẩu mới

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.