Skip to main content
Skip table of contents

Check-in tất cả các phòng trên ứng dụng dành cho nhân viên tiền sảnh (FO Staff App Check-in all rooms)

Tên màn hình (Screen Name)

Check-in khách (Check-in)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Reservation – Tab Arrival – Tab Details – Check-in

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng thực hiện check-in cho tất cả phòng trong cùng 1 hành trình

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Check-in Individual Reservation] – Check in khách lẻ

 1. Từ màn hình Quản lý đặt phòng (Reservation) – Tab Arrival:

 • Chọn mã hành trình

Từ màn hình Chi tiết đặt phòng (Confirmation Detail) – Tab Detail:

 • Truy cập vào màn hình Chi tiết hành trình (Itinerary Detail)

 • Chọn gán tất cả phòng (Assign all rooms)

 • Chọn phòng để gán (Xem thêm FO Staff App Room Assignment)

 • Hệ thống hiển thị nút Check-in All sau khi gán phòng

 • Chọn Check-in All

 • Màn hình hiển thị xác nhận check-in kèm tình trạng phòng

 • Chọn Cancel để hủy

 • Chọn Check-in All để hoàn tất Check-in

 • Màn hình kết quả sau khi check-in tất cả phòng trong cùng 1 hành trình

Lưu ý (Remarks)

 1. Chỉ những đặt phòng đã xếp phòng mới có thể thực hiện thao tác check-in

 2. Khi check-in, nếu phòng chưa được dọn (trạng thái khác Inspected), hệ thống sẽ hiển thị thông báo tình trạng phòng. Người dùng vẫn có thể cho phép khách check-in nếu chọn “OK” hoặc chọn “Cancel” để hủy thao tác check-in

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.