Skip to main content
Skip table of contents

Chi tiết nhập bằng file execel (Detail import file excel)

Sheet Chuỗi (Chain)

Sheet Khách sạn (Hotel)

Sheet RoomType

Sheet Room

Sheet Media_hotel

Sheeet Media_roomType

Sheet Code

Sheet Block

Sheet Floor

Sheet Section

Sheet Code_roomType

Sheet Code_hotel

Nhóm Cha, trong nhóm cha sẽ có nhiều khác sạn 

Khách sạn

Các loại phòng có trong khách sạn

Phòng có trong khách sạn, thường được phân biệt bằng con số

Các thông tin truyền thông của khách sạn 

Các thông tin truyền thông của loại phòng

Những thông tin cần Configuration (preferences: special, hotel feature,market code, source code ….)

Khối khu vực của khách sạn

Tầng lầu của khách sạn

Phân công theo khu vực 

Mã của loại phòng (Room type)

Mã của khách sạn (Hotel)

Cột

Ý nghĩa

Trạng thái

Cột

Ý nghĩa

Trạng thái

Cột

Ý nghĩa

Trạng thái

Cột

Ý nghĩa

Trạng thái

Cột

Ý nghĩa

Trạng thái

Cột

Ý nghĩa

Trạng thái

Cột

Ý nghĩa

Trạng thái

Cột

Ý nghĩa

Trạng thái

Cột

Ý nghĩa

Trạng thái

Cột

Ý nghĩa

Trạng thái

Cột

Ý nghĩa

Trạng thái

Cột

Ý nghĩa

Trạng thái

id

Thông tin xuất từ phần mềm

Hệ thống phát sinh, không nhập 

Id

Thông tin xuất từ phần mềm

Hệ thống phát sinh, không nhập 

Id

Thông tin xuất từ phần mềm

Hệ thống phát sinh, không nhập

id

Thông tin xuất từ phần mềm

Hệ thống phát sinh, không nhập

id

Thông tin xuất từ phần mềm

Hệ thống phát sinh, không nhập 

id

Thông tin xuất từ phần mềm

Hệ thống phát sinh, không nhập

id

Thông tin xuất từ phần mềm

Hệ thống phát sinh, không nhập

id

Thông tin xuất từ phần mềm

Hệ thống phát sinh, không nhập

id

Thông tin xuất từ phần mềm

Hệ thống phát sinh, không nhập 

id

Thông tin xuất từ phần mềm

Hệ thống phát sinh, không nhập

id

Thông tin xuất từ phần mềm

Hệ thống phát sinh, không nhập

id

Thông tin xuất từ phần mềm

Hệ thống phát sinh, không nhập

name

Tên Chuỗi 

Bắt buộc nhập

logo

Logo của Khách sạn, có thể nhập bằng đường link của ảnh không?

Không bắt buộc nhập 

name

Tên Loại phòng 

Bắt buộc nhập

name

Tên Phòng 

Bắt buộc nhập

url

Link hình ảnh của khách sạn này lấy ở đâu, để đưa vào file excel này?

Bắt buộc nhập

url

Link hình ảnh của loại phòng này lấy ở đâu, để đưa vào file excel này?

Bắt buộc nhập

name

Định nghĩa tên

Bắt buộc nhập

name

Tên khối

Bắt buộc nhập

name

Tên tầng 

Bắt buộc nhập

name

Định nghĩa tên

Bắt buộc nhập

code

Số thứ tự

Không bắt buộc nhập 

code

Số thứ tự

Không bắt buộc nhập 

slug

1 loại code tự generate từ name dùng để định danh

Hệ thống phát sinh, không nhập 

name

Tên của khách sạn 

Bắt buộc nhập

slug

1 loại code tự generate từ name dùng để định danh

Hệ thống phát sinh, không nhập 

prefix

 

Hệ thống phát sinh, không nhập 

title

Thông tin xuất từ phần mềm

Hệ thống 

title

Thông tin xuất từ phần mềm

Bắt buộc nhập

description

Mô tả thông tin

Không bắt buộc nhập 

description

Mô tả cụ thể của khối

Không bắt buộc nhập 

description

Mô tả cụ thể của tầng 

Không bắt buộc nhập 

description

Mô tả

Không bắt buộc nhập 

roomTypeCode

Mã Loại phòng (Room type)

Bắt buộc nhập

hotelCode

Mã khách sạn

Bắt buộc nhập

description

Thông tin mô tả của chuỗi 

Không bắt buộc nhập 

slug

1 loại code tự generate từ name dùng để định danh

Hệ thống phát sinh, không nhập 

code

Mã của loại phòng

Bắt buộc nhập

slug

1 loại code tự generate từ name dùng để định danh

Hệ thống 

order

Số lượng

Không bắt buộc nhập 

order

Số lượng

Không bắt buộc nhập 

order

Số thứ tự

Không bắt buộc nhập 

order

Số thứ tự

Không bắt buộc nhập 

order

Số thứ tự

Không bắt buộc nhập 

order

Số thứ tự

Không bắt buộc nhập 

hotelCode

Mã khách sạn

Bắt buộc nhập

 

 

 

order

Số thứ tự

Không bắt buộc nhập 

description

Thông tin mô tả cụ thể của khách sạn

Không bắt buộc nhập 

description

Thông tin mô tả cụ thể của loại phòng

Không bắt buộc nhập 

description

Mô tả cụ thể của Phòng

Không bắt buộc nhập 

type

Loại hình ảnh

Bắt buộc nhập

type

Loại hình ảnh

Hệ thống 

icon

Hình ảnh

Không bắt buộc nhập 

code

Mã của khối

Bắt buộc nhập

code

Mã của tầng 

Bắt buộc nhập

code

Mã của phân công khu vực

Bắt buộc nhập

 

 

 

 

 

 

code

Mã chuỗi

Bắt buộc nhập

order

Số thứ tự

Không bắt buộc nhập 

shortDescription

Thông tin mô tả ngắn gọn của loại phòng

Không bắt buộc nhập 

order

Số thứ tự

Không bắt buộc nhập 

size

 

Hệ thống phát sinh, không nhập 

size

 

Hệ thống phát sinh, không nhập 

type

Thuộc loại thông tin nào

Bắt buộc nhập

status

Ghi "1 ": trạng thái hoạt động. Ghi " 0 ": trạng thái ngừng kích hoạt

Bắt buộc nhập

status

Ghi "1 ": trạng thái hoạt động. Ghi " 0 ": trạng thái ngừng kích hoạt

Bắt buộc nhập

status

Ghi "1 ": trạng thái hoạt động. Ghi " 0 ": trạng thái ngừng kích hoạt

Bắt buộc nhập

 

 

 

 

 

 

totalHotels

Tổng số khách sạn của Chuỗi đã được tạo trong trang tính của Khách sạn, hệ thống sẽ tự động lấy tổng số => Không nhập

Hệ thống phát sinh, không nhập 

locationCoordinates

Tọa độ vị trí

Không bắt buộc nhập 

order

Số thứ tự

Không bắt buộc nhập 

roomNumber

Số phòng (ví dụ: 1890, 1789,…0

Bắt buộc nhập

contentType

 

Hệ thống phát sinh, không nhập 

contentType

 

Hệ thống phát sinh, không nhập 

code

Mã của thông tin

Bắt buộc nhập

createdAt

Ngày bắt đầu tạo Block trên hệ thống, hệ thống sẽ tự động ghi lại ngày

Không bắt buộc nhập 

createdAt

Ngày bắt đầu tạo Tầng trên hệ thống, hệ thống sẽ tự động ghi lại ngày

Không bắt buộc nhập 

createdAt

Ngày bắt đầu tạo Section trên hệ thống, hệ thống sẽ tự động ghi lại ngày

Không bắt buộc nhập 

 

 

 

 

 

 

status

Ghi "1 ": trạng thái hoạt động. Ghi " 0 ": trạng thái ngừng kích hoạt

Bắt buộc nhập

star

Xếp hạng khách sạn mấy sao

Không bắt buộc nhập 

status

Ghi "1 ": trạng thái hoạt động. Ghi " 0 ": trạng thái ngừng kích hoạt

Bắt buộc nhập

phoneNumber

Số điện thoại Phòng

Không bắt buộc nhập 

width

 

Hệ thống phát sinh, không nhập 

width

 

Hệ thống phát sinh, không nhập 

status

Ghi "1 ": trạng thái hoạt động. Ghi " 0 ": trạng thái ngừng kích hoạt

Bắt buộc nhập

updatedAt

Ghi nhận Ngày chỉnh sửa thông tin Block trên hệ thống, hệ thống tự động ghi ngày

Không bắt buộc nhập 

updatedAt

Ghi nhận Ngày chỉnh sửa thông tin Tầng trên hệ thống, hệ thống tự động ghi ngày

Không bắt buộc nhập 

updatedAt

Ghi nhận Ngày chỉnh sửa thông tin Section trên hệ thống, hệ thống tự động ghi ngày

Không bắt buộc nhập 

 

 

 

 

 

 

createdAt

Ngày bắt đầu tạo chuỗi trên hệ thống, hệ thống sẽ tự động ghi lại ngày

Không bắt buộc nhập 

beginDate

Ngày bắt đầu hoạt động

Không bắt buộc nhập 

numberOfRoom

Số lượng "Phòng" thuộc "Loại phòng". Trường thông tin này hệ thống sẽ tự động lấy thông tin bên sheet "Room"

Hệ thống phát sinh, không nhập 

isSmoking

Ghi "1" nếu được phép hút thuốc, ghi nhận "0" nếu không được phép

Bắt buộc nhập

height

 

Hệ thống phát sinh, không nhập 

height

 

Hệ thống phát sinh, không nhập 

 

 

 

hotelCode

Mã khách sạn

Bắt buộc nhập

hotelCode

Mã khách sạn

Bắt buộc nhập

hotelCode

Mã khách sạn 

Bắt buộc nhập

 

 

 

 

 

 

updatedAt

Ghi nhận Ngày chỉnh sửa thông tin Chuỗi trên hệ thống, hệ thống tự động ghi ngày

Không bắt buộc nhập 

legalOwner

 

Hệ thống phát sinh, không nhập 

numberOfTotalRoom

Tổng Số lượng "Phòng" thuộc "Loại phòng". Trường thông tin này hệ thống sẽ tự động lấy thông tin bên sheet "Room"

Hệ thống phát sinh, không nhập 

bedInfo

 

Hệ thống phát sinh, không nhập 

hotelCode

Mã khách sạn (Hotel Code)

Bắt buộc nhập

roomTypeCode

Mã của Loại phòng (Room type)

Bắt buộc nhập

 

 

 

 

 

 

blockCode

Mã khối khu vực

Hệ thống phát sinh, không nhập 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

street

Địa chỉ khách sạn

Không bắt buộc nhập 

numberOfBed

Tổng số lượng có trong Loại Phòng này

Không bắt buộc nhập 

roomStatus

Hệ thống phát sinh, không nhập 

 

 

 

hotelCode

Mã của khách sạn chứa loại phòng này 

Bắt buộc nhập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

postCode

Mã bưu điện 

Không bắt buộc nhập 

defaultOccupancy

Số lượng người ở chiếm mặc định được bao nhiêu người

Không bắt buộc nhập 

foStatus

 

Hệ thống phát sinh, không nhập 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

city

Thành phố thuộc khách sạn  

Không bắt buộc nhập 

isHouseKeeping

 

Hệ thống phát sinh, không nhập 

assignStatus

 

Hệ thống phát sinh, không nhập 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

telephone

Số điện thoại khách sạn 

Không bắt buộc nhập 

isGeneric

 

Hệ thống phát sinh, không nhập 

hkStatus

 

Hệ thống phát sinh, không nhập 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hotelphone

Số điện thoại khách sạn 

Không bắt buộc nhập 

isPseudo

Nêú là phòng Ảo ghi "1", không phải phòng ảo ghi "0"

Không bắt buộc nhập 

status

Ghi "1 ": trạng thái hoạt động. Ghi " 0 ": trạng thái ngừng kích hoạt

Bắt buộc nhập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numberOfRooms

Tổng số phòng

Không bắt buộc nhập 

isMeeting

 

Hệ thống phát sinh, không nhập 

sectionId

 

Hệ thống phát sinh, không nhập 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fax

Số Fax của khách sạn 

Không bắt buộc nhập 

isGroup

 

Hệ thống phát sinh, không nhập 

isPsuedo

Nêú là phòng Ảo ghi "1", không phải phòng ảo ghi "0"

Bắt buộc nhập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webAddress

Đại chỉ website của khách sạn

Không bắt buộc nhập 

autoRoomAssign

 

Hệ thống phát sinh, không nhập 

isPsuedo,isPseudo

 

Hệ thống phát sinh, không nhập 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

email

Email của khách sạn 

Bắt buộc nhập

autoPopulate

 

Hệ thống phát sinh, không nhập 

squareUnit

Diện tích phòng 

Không bắt buộc nhập 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

currencySymbol

Loại tiền tệ sử dụng ở khách sạn 

Không bắt buộc nhập 

maxOccupancy

Số người ở tối đa

Bắt buộc nhập

squareUnitType

Đơn vị tính diện tích

Không bắt buộc nhập 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

checkInTime

Thời gian nhận phòng

Bắt buộc nhập

squareUnit

Diện tích phòng 

Bắt buộc nhập

hotelCode

Mã khách sạn (Hotel Code), chứa Room này 

Bắt buộc nhập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

checkOutTime

Thời gian trả phòng

Bắt buộc nhập

squareUnitType

Đơn vị tính diện tích

Bắt buộc nhập

roomTypeCode

Mã của Loại phòng (Room type) chứa room này

Bắt buộc nhập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

baseLanguage

Ngôn ngữ sử dụng 

Không bắt buộc nhập 

maxAdult

Số lượng người lớn tối đa

Bắt buộc nhập

blockCode

Mã khối

Hệ thống 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

regionCode

 

Hệ thống phát sinh, không nhập 

maxChild

Số lượng trẻ em tối đa

Bắt buộc nhập

floorCode

Mã tầng

Hệ thống 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

code

Mã của khách sạn 

Bắt buộc nhập

activeDate

 

Hệ thống phát sinh, không nhập 

sectionCode

Mã khu vực phân công

Hệ thống 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

status

Ghi "1 ": trạng thái hoạt động. Ghi " 0 ": trạng thái ngừng kích hoạt

Bắt buộc nhập

createdAt

Ngày bắt đầu tạo loại phòng trên hệ thống, hệ thống sẽ tự động ghi lại ngày

Không bắt buộc nhập 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

createdAt

Ngày bắt đầu tạo khách sạn trên hệ thống, hệ thống sẽ tự động ghi lại ngày

Không bắt buộc nhập 

updatedAt

Ghi nhận Ngày chỉnh sửa thông tin loại phòng trên hệ thống, hệ thống tự động ghi ngày

Không bắt buộc nhập 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

updatedAt

Ghi nhận Ngày chỉnh sửa thông tin khách sạn trên hệ thống, hệ thống tự động ghi ngày

Không bắt buộc nhập 

typeOfRoom

Loại phòng thuộc Room Type. Có 2 loại Hotel room, villa

Không bắt buộc nhập 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chainCode

Khách sạn thuộc Chuỗi nào thì ghi nhận Mã Chuỗi vào 

Bắt buộc nhập

numberOfBedRoom

Số lượng gường

Không bắt buộc nhập 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hotelTypeCode

Mã loại khách sạn 

Không bắt buộc nhập 

maxExtraBeds

Số lượng giường phụ trẻ em tối đa

Bắt buộc nhập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

countryCode

Mã quốc gia

Không bắt buộc nhập 

hotelCode

Mã khách sạn (loại phòng này thuộc khách sạn nào)

Bắt buộc nhập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stateCode

Mã tỉnh

Không bắt buộc nhập 

chainCode

Mã Chuỗi (Loại phòng này thuộc Chuỗi nào)

Không bắt buộc nhập 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

roomNumber

List Room.No thuộc từng loại Room Type

Không bắt buộc nhập 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.