Skip to main content
Skip table of contents

Chuỗi khách sạn (Chain)

Tên màn hình (Screen Name)

Danh sách Chuỗi (Chain)

Đường dẫn (Open Link)

Login - Admin Setting- Chain

Tổng quan (Summary)

Danh sách chuỗi khách sạn và khu nghỉ dưỡng.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các chuỗi khách sạn/resort đã khai báo

 • Mã/Code: Mã chuỗi

 • Tên/ Name: Tên chuỗi

 • Trạng thái /Status: Trạng thái của chuỗi, bao gồm Hoạt động và Không hoạt động.

 • Nút chức năng/ Action:

  • Chỉnh sửa/ Edit: Chỉnh sửa thông tin chuỗi

  • Xóa/ Delete: Xóa thông tin chuỗi

Thêm một Chuỗi/Chain mới:

Người dùng có thể nhập chuỗi mới hoặc nhập từ tệp excel

Nhấp vào " Create " để thêm mã chuỗi mới

 • Mã chuỗi/Code

 • Tên của chuỗi/Name

 • Mô tả/Description

 • Trạng thái/Status: Trạng thái của chuỗi, bao gồm Hoạt động và Không hoạt động. Nhấn vào đây để chuyển đổi giữa 2 trạng thái

Nhập thông tin bằng tệp Excel

Bước 1: (1) Nhấp vào " Xuất /Export" >> (2) Xuất/Export >> (3) CLick vào Tải xuống/Download để tải mẫu tệp excel về máy tính của bạn

File excel đã tải xuống sẽ có các trường thông tin sau:

Lưu ý: Xem chi tiết Cách nhập các trường thông tin “Chi tiết nhập bằng file execel (Detail import file excel)

Bước 2 : Sau khi thực hiện nhập các trường thông tin vào file excel >> thực hiện Import file excel như sau:

(4) Kích chọn Nhập/Import >> (5) tích vào chữ Chọn/Choose >> (6) Tải lên/Upload >> (7) Nhập/Import

Nhập thành công hệ thống hiển thị thông báo thành công/Success >> đóng/Close cửa sổ >> như vậy đã xong thao tác import dữ liệu của bạn đã được up lên hệ thống.

Lưu ý (Ghi chú)

Khi xóa danh mục phòng khỏi danh sách hệ thống, cảnh báo sẽ được hiển thị cho người dùng

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.