Skip to main content
Skip table of contents

Close Shift - (Đóng ca)

Tên màn hình (Screen Name)

Close Shift - Đóng ca

Đường dẫn (Open Link)

Cirrus FnB App - Log in - Time Clock - Close Shift

Tổng quan (Summary)

Hướng dẫn thực hiện Đóng ca và in báo cáo cuối ca trên hệ thống

Hướng dẫn

Các bước đóng ca:

Tại màn hình chính, click vào chấm công ở góc trái màn hình. Click vào “đóng ca” để thực hiện đóng ca.

Màn hình đóng ca sẽ hiện ra như dưới đây

image-20240109-154735.png

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.