Skip to main content
Skip table of contents

Danh mục dịch vụ phát sinh (Miscellaneous items)

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục dịch vụ phát sinh (Miscellaneous items)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Property Management – Miscellaneous Settings – Miscellaneous items

Tổng quan (Summary)

Danh mục các dịch vụ phát sinh trong khách sạn/khu nghỉ dưỡng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các dịch vụ phát sinh đã khai báo

 • #: Số thứ tự

 • Mã/Code: Mã của dịch vụ

 • Tên/Name: Tên của dịch vụ

 • Nhóm mã giao dịch/Transaction Code: Nhóm của mã giao dịch quy định cho loại hình dịch vụ

 • Đơn vị/UOM: Đơn vị tính của dịch vụ

 • Mã giao dịch/Transaction Code: dựa theo mã giao dịch quy định của loại hình dịch vụ

 • Tên từng đơn vị/Unit Name

 • Giá/Price

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của dịch vụ, bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive).

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa

Có thể tìm kiếm dịch vụ thông qua ô tìm kiếm với từ khóa

Có thể lọc các dịch vụ bằng nhóm mã giao dịch

Cho phép điều chỉnh số lượng dịch vụ hiển thị trên 1 trang

Thêm mới một dịch vụ/ Chỉnh sửa một dịch vụ

 • Mã/Code: Mã của dịch vụ

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của dịch vụ, bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive). Kích chuột để chuyển giữa 2 tình trạng.

 • Tên/Name: Tên của dịch vụ

 • Đơn vị/UOM: Đơn vị tính của dịch vụ

 • Giá/Price

 • Mô tả/Description: Mô tả dịch vụ

Lưu ý (Remarks)

Khi xóa một dịch vụ khỏi danh mục hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo tới người dùng

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.