Skip to main content
Skip table of contents

Deposit Ledger (Báo cáo chi tiết các khoản đặt cọc)

Tên báo cáo (Report Name)

Báo cáo chi tiết các khoản đặt cọc (Deposit Ledger)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reports – Deposit Ledger

Nội dung báo cáo (Report Summary)

Thống kê chi tiết số tiền khách đã đặt cọc trước khi check in

Điều kiện lọc (Report Filter)

 • Ngày đến/Arrival Date: Lọc các giao dịch đặt cọc theo ngày đến của đặt phòng trong khoảng từ ngày/đến ngày

 • Ngày ghi nhận/Posting Date: Lọc các giao dịch đặt cọc theo ngày thu tiền đặt cọc trong khoảng từ ngày/đến ngày

 • Mã thu ngân/Cashier Code: Lọc theo mã thu ngân thực hiện thu đặt cọc, người dùng có thể chọn đồng thời nhiều mã thu ngân muốn lọc

 • Tình trạng đặt phòng/Resv. Status: Lọc theo tình trạng của đặt phòng, bao gồm “Reserved” và “Pre Check-in

 • Thứ tự sắp xếp/Sort By: Chọn cột thông tin muốn order

 • Kiểu file/Export Type: Lựa chọn định dạng file muốn kết xuất báo cáo

Mẫu báo cáo (Report Form)

Cột thông tin (Column Description)

 • Tên khách/Name: Tên khách trên đặt phòng

 • Mã xác nhận/Confirmation No: Mã xác nhận đặt phòng

 • Ngày đến/Arrival: Ngày đến của đặt phòng

 • Ngày đi/Departure: Ngày đi của đặt phòng

 • Số phòng/Room No.: Số phòng của đặt phòng

 • Tình trạng đặt phòng/Status

 • Ngày đặt cọc/Last Paid On: Ngày thanh toán tiền đặt cọc gần nhất

 • Tổng đặt cọc/Desposit Balance: Tổng tiền đã đặt cọc

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.