Skip to main content
Skip table of contents

Dịch vụ phát sinh (Miscellaneous)

Tên màn hình (Screen Name)

Dịch vụ phát sinh (Miscellaneous)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Property Management – Miscellaneous Setting - Miscellaneous

Tổng quan (Summary)

Danh mục dịch vụ phát sinh của khách sạn/khu nghỉ dưỡng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách dịch vụ đã khai báo

 • #: Số thứ tự

 • Tên/Name: Tên loại hình dịch vụ

 • Mã giao dịch/Transaction Code: Mã giao dịch quy định của loại hình dịch vụ

 • Nhóm mã giao dịch/Transaction Code: Nhóm của mã giao dịch quy định cho loại hình dịch vụ

 • Đơn vị/UOM: Đơn vị tính của dịch vụ

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của dịch vụ, bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive).

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa

Có thể tìm kiếm dịch vụ thông qua ô tìm kiếm với từ khóa

Có thể lọc các dịch vụ đang hoạt động hoặc ngưng hoạt động

Cho phép điều chỉnh số lượng dịch vụ hiển thị trên 1 trang

Thêm mới một dịch vụ/ Chỉnh sửa một dịch vụ

 • Code: Mã của dịch vụ

 • Tên/Name: Tên dịch vụ

 • Ghi nhận chi phí/Post Charge: Ghi nhận khoản dịch vụ này vào tài khoản nào.

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của dịch vụ, bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive). Kích chuột để chuyển giữa 2 tình trạng.

 • Đơn vị/UOM: Đơn vị tính của dịch vụ

 • Mô tả/Description: Mô tả của dịch vụ

Lưu ý (Remarks)

Khi xóa một dịch vụ khỏi danh mục hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo tới người dùng

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.