Skip to main content
Skip table of contents

Duplicate Check - (Sao chép đơn hàng)

Tên màn hình (Screen Name)

Order - Màn hình thông tin đơn hàng

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Chọn Outlet - Chọn Đơn Hàng

Tổng quan (Summary)

Hướng dẫn các bước sao chép đơn hàng

Màn hình (Screen) - Thông tin đơn hàng

image-20240124-065513.png

Đối với các đơn hàng đã thanh toán, có thể thực hiện sao chép (duplicate) đơn hàng bằng cách:

  1. Click chọn vào các đơn hàng đã đóng, tab Closed

  2. Chọn đơn hàng đã đóng muốn sao chép

  3. Click Duplicate

Đơn hàng mới sao chép toàn bộ items của đơn hàng cũ.

Lưu ý (Remarks)

Đơn hàng chỉ sao chép các items, không sao chép các thông tin Discounts và hình thức thanh toán.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.