Skip to main content
Skip table of contents

Edit Modifier - (Thay đổi số lượng món ăn kèm/các yêu cầu đặc biệt)

Tên màn hình (Screen Name)

Order - Màn hình đơn hàng

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Chọn Outlet - New Order

Tổng quan (Summary)

Có thể thay đổi số lượng các món ăn kèm hay các yêu cầu đặc biệt

Màn hình (Screen) - Order

image-20240124-044550.png

Trường thông tin (Fields Description)

Món ăn kèm/ yêu cầu đặc biệt: Được hiển thị ngay dưới món chính

Nếu muốn thay đổi số lượng món ăn kèm:

+ Click vào món chính cần đổi >> Click Modify, hoặc

+ Click vào button +/- của món chính

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.