Skip to main content
Skip table of contents

Edit Modifier - Thay đổi số lượng món ăn kèm/các yêu cầu đặc biệt

Tên màn hình (Screen Name)

Order - Màn hình đơn hàng

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Chọn Outlet - New Order

Tổng quan (Summary)

Có thể thay đổi số lượng các món ăn kèm hay các yêu cầu đặc biệt

Màn hình (Screen) - Order

Trường thông tin (Fields Description)

Món ăn kèm/ yêu cầu đặc biệt: Được hiển thị ngay dưới món chính

Nếu muốn thay đổi số lượng món ăn kèm:

+ Click vào món chính cần đổi >> Click Modify, hoặc

+ Click vào button +/- của món chính

Để ghi chú số ghế của khách chọn món, click vào món chính, chọn biểu tượng sau rồi chọn ví trí ghế ngồi ở màn hình tiếp theo

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.