Skip to main content
Skip table of contents

Employee Closed Check Report - (Các đơn hàng đã hoàn thành)

Tên màn hình (Screen Name)

Employee Closed Check Report - Các đơn hàng đã hoàn thành

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Chọn Outlet - Report - Employee Closed Check Report

Tổng quan (Summary)

Hướng dẫn em báo cáo các đơn hàng đã hoàn thành (Employee Closed Check Report)

Màn hình (Screen)

image-20240109-155945.png
image-20240109-160525.png

Trường thông tin (Fields Description)

Lưu ý (Remarks)

  • Đối với báo cáo Closed Check Report và Financial Report: Chỉ xem báo cáo cho từng Outlet

  • Thời gian chỉ được lọc theo 1 trong 2: Business Date hoặc ngày giờ hệ thống (Start Date Time + End Date Time)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.