Skip to main content
Skip table of contents

Employee Open Check Report - (Các đơn hàng đang mở)

Tên màn hình (Screen Name)

Các đơn hàng đang mở

Đường dẫn (Open Link)

Đăng Nhập – Chọn Nhà Hàng - Các đơn hàng đang mở

Tổng quan (Summary)

Hướng dẫn xem báo cáo liệt kê các bill vẫn còn đang mở, chưa được thanh toán.

Màn hình (Screen)

image-20240109-161209.png
image-20240109-161233.png

Trường thông tin (Fields Description)

Bấm vào biểu tượng máy in này để in báo cáo ra máy in nhiệt gắn trên thân máy.

Lưu ý (Remarks)

  • Thời gian chỉ được lọc theo 1 trong 2: Business Date hoặc ngày giờ hệ thống (Start Date Time + End Date Time)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.