Skip to main content
Skip table of contents

Event Details

Tên màn hình (Screen Name)

Event Details

Đường dẫn (Open Link)

Log in – MICE – Event – Event Details

Tổng quan (Summary)

Chi tiết sự kiện

Màn hình (Screen)

image-20231224-212120.png

Trường thông tin (Fields Description)

Thông tin booking:

image-20231224-212120.png
 • Name: Tên sự kiện (1 booking có thể chứa nhiều sự kiện)

 • Booking: Booking chứa sự kiện

 • Property: Cơ sở tổ chức sự kiện

 • Start – End: Thời gian bắt đầu và kết thúc của sự kiện

 • Venue: Địa điểm sự kiện được tổ chức

 • Event type: Phân loại sự kiện

 • Guaranteed attendees: Số lượng khách đảm bảo tham dự

 • Expected attendees: Số lượng khách dự kiến tham dự (Số lượng expected attendees thườngsẽ > sốlượng guaranteed attendees)

 • Max capacity – Setup, Setup duration, Cleanup duration: Tự động điền theo venue, có thể chỉnh sửa

 • Rental amount: Giá thuê địa điểm (không bao gồm giá dịch vụ lẻ)

 • Listed price: Doanh thu theo giá công bố

 • Sale price: Tổng total price của các dịch vụ ~ Doanh thu ban đầu

 • Actual Price: Doanh thu thực tế sau sự kiện

 • BEO (in PDF)

Lưu ý (Remarks)

NA

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.