Skip to main content
Skip table of contents

Finance - Detailed Folio

Tên báo cáo (Report Name)

Detailed Folio

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – BI Reports – Finance - Detailed Folio

Nội dung báo cáo (Report Summary)

Báo cáo chi tiết các giao dịch đã phát sinh theo mã giao dịch, ngày, folio và theo phòng đã trả phòng.

Báo cáo cho lọc theo ngày trả phòng (ngày chốt số liệu trong folio).

Các chỉ tiêu và nội dung chi tiết:

 • Folio No.: Số Folio

 • Gen Bill Date: Ngày chốt giao dịch

 • Room Number: Số phòng

 • Confirmation Number: Mã đặt phòng

 • TA Rec Loc: Mã đặt phòng của đại lý du lịch

 • Arrival Date: Ngày nhận phòng

 • Departure Date: Ngày trả phòng

 • Resv Status: Trạng thái đặt phòng

 • Guest Name: Tên khách

 • Alias Name: Tên rút gọn của TA/CORP

 • Folio Name: Tên khách hàng trong folio

 • Type: Loại hồ sợ khách hàng

 • TrxNo: Số giao dịch

 • Business Date: Ngày phát sinh giao dịch

 • TrxCode: Mã giao dịch

 • Description: Diễn giải mã giao dịch

 • Debit: Phát sinh nợ (giao dịch doanh thu)

 • Credit: Phát sinh có (giao dịch thanh toán tiền)

 • Sum Debit: Tổng giao dịch phát sinh nợ theo folio

 • Sum Credit: Tổng giao dịch phát sinh có theo folio

 • ArNumber: Mã số công nợ

 • Itinerary No.: Mã nhóm đặt phòng

Tần suất cập nhật báo cáo (Report update frequency)

3 giờ/lần. Bắt đầu từ 7h sáng

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.