Skip to main content
Skip table of contents

Finance - Exchange Rate

Tên báo cáo (Report Name)

Exchange Rate

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – BI Reports – Finance - Exchange Rate

Nội dung báo cáo (Report Summary)

Báo cáo tỷ giá các đồng ngoại tệ đang có hiệu lực tại thời điểm hiện tại

Các chỉ tiêu và nội dung chi tiết:

  • Code: Mã đồng ngoại tệ

  • Description: Tên đồng ngoại tệ

  • Applied From: Tỷ giá có hiệu lực từ

  • Rate: Tỷ giá quy đổi ngoại tệ

  • Created At: Thời điểm tạo tỷ giá

  • Created Name: Người tạo tỷ giá

  • Email: Email người tạo tỷ giá

  • Property: Cơ sở

  • Business Date: Ngày báo cáo

Tần suất cập nhật báo cáo (Report update frequency)

3 giờ/lần. Bắt đầu từ 7h sáng

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.