Skip to main content
Skip table of contents

Finance - Folio Not Issue Invoice

Tên báo cáo (Report Name)

Folio Not Issue Invoice

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – BI Reports – Finance - Folio Not Issue Invoice

Nội dung báo cáo (Report Summary)

 • Báo cáo tổng hợp các Folio đã phát sinh nhưng chưa xuất hóa đơn, theo ngày giao dịch, folio và theo phòng (bao gồm đã trả phòng và đang ở trong khách sạn)

Báo cáo cho lọc theo ngày trả phòng (ngày chốt số liệu trong folio).

 • Các chỉ tiêu và nội dung chi tiết:

  • Check out: Ngày trả phòng thực tế

  • Conf. No.: Mã đặt phòng

  • Bill No.: Số Folio

  • Room Number: Số phòng

  • Business Date: Ngày phát sinh giao dịch

  • Arrival Date: Ngày nhận phòng

  • Departure Date: Ngày trả phòng

  • Resv Status: Trạng thái đặt phòng

  • Name: Tên khách trên folio

  • Gross: Số tiền tổng

  • Net: Số tiền doanh thu

  • SVC: Số tiền phí dịch vụ

  • VAT Amount: Số tiền thuế giá trị gia tăng

  • %Special Tax: % thuế Tiêu thụ đặc biệt

  • Special Tax Amount: Số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt

Tần suất cập nhật báo cáo (Report update frequency)

3 giờ/lần. Bắt đầu từ 7h sáng

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.