Skip to main content
Skip table of contents

Finance - Journal by Cashier and Article

Tên báo cáo (Report Name)

Journal by Cashier and Article

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – BI Reports – Finance - Journal by Cashier and Article

Nội dung báo cáo (Report Summary)

 • Báo cáo chi tiết các giao dịch đã phát sinh theo ngày, thu ngân và mặt hàng bán.

Báo cáo cho phép lọc các giao dịch theo số tiền Net hoặc Gross (Bắt buộc phải chọn 1 trong 2 trước khi xem báo cáo, nếu không dữ liệu sẽ bị trùng)

 • Các chỉ tiêu và nội dung chi tiết:

  • Transaction Account Code: Mã giao dịch

  • Confirmation Number: Mã số đặt phòng

  • Room Number: Số phòng

  • Article Code: Mã mặt hàng

  • Article Text: Tên mặt hàng

  • Transaction Description: Diễn giải mã giao dịch

  • Business Date: Ngày giao dịch

  • Time: Thời gian giao dịch

  • Guest Name: Tên khách

  • Check No.: Số phiếu bán hàng

  • Credit: Phát sinh có (giao dịch thanh toán tiền)

  • Debit: Phát sinh nợ (giao dịch doanh thu)

  • Quantity: Số lượng mặt hàng bán

  • Currency: Đồng tiền giao dịch

  • Cashier Name: Tên thu ngân

Tần suất cập nhật báo cáo (Report update frequency)

3 giờ/lần. Bắt đầu từ 7h sáng

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.