Skip to main content
Skip table of contents

Finance - Journal by Transaction Code

Tên báo cáo (Report Name)

Journal by Transaction Code

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – BI Reports – Finance - Journal by Transaction Code

Nội dung báo cáo (Report Summary)

 • Báo cáo chi tiết các giao dịch đã phát sinh theo mã giao dịch, ngày, thu ngân và theo phòng

 • Các chỉ tiêu và nội dung chi tiết:

  • Business Date: Ngày giao dịch

  • Original Room Number: Số phòng gốc

  • Room Number: Số phòng

  • Main Guest: Tên khách

  • TrxCode: Mã giao dịch

  • Posting Text: Diễn giải mã giao dịch

  • Credit: Phát sinh có (giao dịch thanh toán tiền)

  • Debit: Phát sinh nợ (giao dịch doanh thu)

  • Currency: Đồng tiền giao dịch

  • Reference Text: Diễn giải giao dịch

  • Card Number: Số thẻ tín dụng

  • Original Confirmation Number: Mã đặt phòng gốc

  • Confirmation Number: Mã đặt phòng

  • Property: Mã cơ sở

  • Check No: Số phiếu tính tiền POS

  • Cashier Code: Mã thu ngân

  • Cashier Name: Tên thu ngân

  • Post transaction No: Số giao dịch

  • Base Currency: Đồng ngoại tệ gốc (khi thực hiện đổi ngoại tệ)

  • Base Currency Amount: Số tiền ngoại tệ gốc (khi thực hiện đổi ngoại tệ)

Tần suất cập nhật báo cáo (Report update frequency)

3 giờ/lần. Bắt đầu từ 7h sáng

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.