Skip to main content
Skip table of contents

Finance - Package config Detail

Tên báo cáo (Report Name)

Package config Detail

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – BI Reports – Finance - Package config Detail

Nội dung báo cáo (Report Summary)

 • Báo cáo chi tiết cấu hình các gói dịch vụ đang sử dụng trong khách sạn.

Báo cáo cho phép lọc theo ngày bắt đầu có hiệu lực của gói dịch vụ và loại gói dịch vụ.

 • Các chỉ tiêu và nội dung chi tiết:

  • Package Code: Mã gói dịch vụ

  • Package Name: Tên gói dịch vụ

  • Description: Diễn giải gói dịch vụ

  • Start Date: Ngày bắt đầu sử dụng

  • End Date: Ngày kết thúc sử dụng

  • Package Type: Loại gói dịch vụ

  • Calculation Rule: Cách tính gói dịch vụ trong đặt phòng

  • Posting Rhythm: Cách ghi nhận gói dịch vụ trong đặt phòng

  • Price Default: Giá tiền gói dịch vụ

  • Transaction Code: Mã giao dịch sử dụng để ghi nhận doanh thu

Tần suất cập nhật báo cáo (Report update frequency)

1 ngày/lần lúc 7h sáng

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.