Skip to main content
Skip table of contents

Finance - Profile Production Forecast

Tên báo cáo (Report Name)

Profile Production Forecast

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – BI Reports – Finance - Profile Production Forecast

Nội dung báo cáo (Report Summary)

 • Báo cáo thống kê dự báo doanh số, các thông tin vận hành theo Hồ sơ khách hàng, theo ngày.

Báo cáo cho phép lọc theo hồ sơ khách hàng: theo từng tên công ty, đại lý

 • Các chỉ tiêu và nội dung chi tiết:

  • Business Date: Ngày giao dịch

  • Confirmation Number: Mã đặt phòng

  • Allotment: Mã đoàn khách

  • Arrival Date: Ngày nhận phòng

  • Departure Date: Ngày trả phòng

  • Room Revenue Net: Doanh thu dịch vụ phòng (bao gồm phí dịch vụ)

  • Food Revenue Net: Doanh thu dịch vụ ăn uống (bao gồm phí dịch vụ)

  • Other Revenue Net: Doanh thu dịch vụ khác: Spa, vui chơi giải trí, vận chuyển… (bao gồm phí dịch vụ)

  • Total Revenue Net: Tổng doanh thu các dịch vụ

  • Arrival Room: Số phòng khách đến

  • Arrival Person: Số lượng khách đến

  • Stayed Room: Số phòng khách ở

  • Stay Adult: Số lượng người lớn ở

  • Stay child: Số lượng trẻ em ở

  • Stay Person: Số lượng người ở

  • Travel Agent Name: Tên đại lý du lịch

  • Company Name: Tên công ty thương mại

Tần suất cập nhật báo cáo (Report update frequency)

1 ngày/lần lúc 7h sáng

Lưu ý (Remarks)

N/a

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.