Skip to main content
Skip table of contents

Finance - Profile Production Statistics

Tên báo cáo (Report Name)

Profile Production Statistics

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – BI Reports – Finance - Profile Production Statistics

Nội dung báo cáo (Report Summary)

Báo cáo thống kê doanh số, các thông tin vận hành theo Hồ sơ khách hàng, theo ngày.

Báo cáo cho phép lọc theo:

 • Nhóm hồ sơ khách hàng: nhóm công ty thương mại (COM), nhóm đại lý du lịch (TA)

 • Hồ sơ khách hàng: theo từng tên công ty, đại lý

Các chỉ tiêu và nội dung chi tiết:

 • Business Date: Ngày giao dịch

 • Guest Name: Tên khách

 • Room Revenue Net: Doanh thu dịch vụ phòng (bao gồm phí dịch vụ)

 • Food Revenue Net: Doanh thu dịch vụ ăn uống (bao gồm phí dịch vụ)

 • Other Revenue Net: Doanh thu dịch vụ khác: Spa, vui chơi giải trí, vận chuyển… (bao gồm phí dịch vụ)

 • Non Revenue Net: Các giao dịch không phải doanh thu (thuế, ViniD…)

 • Total Revenue Net: Tổng doanh thu các dịch vụ

 • Arrival Room: Số phòng khách đến

 • Arrival Person: Số lượng khách đến

 • Stayed Room: Số phòng khách ở

 • Stay Adult: Số lượng người lớn ở

 • Stay child: Số lượng trẻ em ở

 • Stay Person: Số lượng người ở

 • Day Use Room: Số lượng phòng ở trong này (không ở qua đêm)

 • No Show Room: Số lượng phòng khách không đến

 • Travel Agent Name: Tên đại lý du lịch

 • Company Name: Tên công ty thương mại

Tần suất cập nhật báo cáo (Report update frequency)

1 ngày/lần lúc 7h sáng

Lưu ý (Remarks)

Dữ liệu doanh thu được chụp lại theo từng ngày, vì vậy nếu có sự “chuyển giao dịch” từ phòng này sang phòng khác mà khác nhau về hồ sơ khách hàng, thì thông tin này sẽ không được cập nhật tại báo cáo.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.